Krótko o �rodzie


Środa Wielkopolska to miasto powiatowe położone 33 km na południowy wschód od Poznania, niemalże w samym geometrycznym centrum województwa wielkopolskiego. Miasto liczy ponad 22 tys. mieszkańców i stanowi stolicę rolniczo – przemysłowego powiatu składającego się z 5 gmin. Wg podziału fizycznogeograficznego Kondrackiego powiat leży w trzech mezoregionach: Równina wrzesińska, kotlina Śremska i Wał Żerkowski. Teren powiatu jest falisto – równinny, przecięty na południu doliną rzeki Warty oraz rynną jezior kórnicko – zaniemyskich.

Nazwa miasta pochodzi prawdopodobnie od nazwy środkowego dnia tygodnia, który był zarezerwowanym dniem targowym. Regionaliści podają także pochodzenie nazwy od środka jako geometrycznie środkowego punku Wielkopolski, lub (rzadziej) skupiska ludności. Dawniej funkcjonowały również nazwy: Scroda, Szroda, Srzoda, Schroda (Niem.) lub Średa (gwar.). W 1968 roku, dla odróżnienia od istniejącej k. Wrocławia Środy Śląskiej wprowadzono przydomek „Wielkopolska”.
położenie

ziemia �redzka - powiat �redzki

Powiat Średzki i Ziemia Średzka
Po reformie administracyjnej z 1997 r. powiat Średzki Wielkopolski stanowią cztery gminy położone na prawym brzegu Warty i jedna na jej lewym brzegu. Zmieniło to optykę pojęcia Ziemia Średzka, które od czasu pojawienia się na kartach historii, w pocz. XIII w jako Terra Scrodes, oznaczało ziemie na wschód od Poznania, pomiędzy rynną jezior kórnicko-zaniemyskich, Wartą a Cybiną. Teren ten stanowi dorzecze czterech rzek: Moskawy i wpadających do niej kolejno: Strugi Średzkiej, Wielkiej i Miłosławki. Historyczne granice ziemi Średzkiej  sankcjonował podział administracyjny kraju funkcjonujący do 1975, kiedy to zlikwidowano powiaty. Ponowne utworzenie Powiatu wyłączyło z niego gminy leżące najbliżej Poznania, a dołączyło gminę Nowe Miasto, tradycyjnie związaną z Jarocinem. Stąd dzisiejszy Powiat Średzki przesunął się nieco poza granice Warty, w stosunku do tradycyjnie rozumianej ziemi Średzkiej.

Krótka historia
Początkowo dominującym ośrodkiem administracyjnym na tym terenie był gród w Gieczu, pełniący rolę jednego z grodów centralnych Państwa Piastów. Jego upadek i rozwój nowej sieci komunikacyjnej uczynił z istniejącej od końca X w otwartej osady handlowej z kościołem Św. Idziego stolicę regionu. Otoczone murami miasto królewskie z kolegiatą fundowaną przez Jagiełłę było jednym ze znaczniejszych miast Wielkopolski, a splendoru dodawał mu fakt odbywania tutaj sejmików ziemskich dla województw wielkopolskich. Położoną 12 km na wschód od Środy Winnogórę Napoleon Bonaparte nadał w dowód uznania J. H. Dąbrowskiemu, twórcy Legionów i bohaterowi hymnu Polski. Generał pochowany jest w mauzoleum przy miejscowym kościele. Mieszkańcy Środy i okolic brali czynny udział we wszystkich zrywach narodowowyzwoleńczych XIX i XX wieku, bohatersko akcentując swój udział w zwycięskim Powstaniu Wielkopolskim. W trakcie zaborów wybudowano 120 kilometrową kolej wąskotorową łączącą Środę z Poznaniem, z której do dziś pozostał czynny 12 kilometrowy odcinek turystyczny.

Kalendarium Średzkie >>
Wąskotorówka >>
Środa w dziejach >>
Giecz >>
Winna Góra i Dąbrowski >>
Sejmiki szlacheckie >>

Komunikacja
Główną oś komunikacyjną powiatu stanowią Droga Krajowa nr 11 (pod Środą o charakterze obwodowej) Poznań – Katowice oraz linia kolejowa o znaczeniu państwowym nr 272 Poznań – Kluczbork. Przez miasto przebiega także droga wojewódzka nr 432 (Września – Leszno), a na południu powiatu droga wojewódzka 436 (Klęka – Pysząca). Północną część powiatu, w odległości 8 km od Środy, na dystansie 13 km, przecina autostrada A-2. Najbliższe węzły: Września i Krzesiny.

Dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe

Na terenie miasta znajduje się sześć parków miejskich o łącznej powierzchni 15 ha, a na terenie powiatu 60 parków o pow. 226 ha z których część wpisana została do rejestru zabytków. Ogółem 2% powierzchni powiatu objętych jest różnymi formami ochrony. Częściowo w granicach miasta leży Obszar Chronionego Krajobrazu Bagna Średzkie o powierzchni 120 ha, obejmujący dolinę Strugi Średzkiej. Od 2010 r. Bagna Średzkie znajdują się w Specjalnym Obszarze Ochrony Siedlisk NATURA 2000 pod nazwą Dolina Średzkiej Strugi, stanowiąc 10% jego powierzchni. Częściowo w granicach powiatu leży Żerkowsko – Czeszewski Park Krajobrazowy otulający dolinę Warty. W granicach powiatu znajduje się rezerwat faunistyczny tegoż parku -  „Dębno”, w którym szczególnej ochronie podlega populacja rzadkich bezkręgowców. Rozległe kompleksy leśne pokrywają gminy Krzykosy i Zaniemyśl.
Na terenie powiatu średzkiego znajdują się obecnie 154 obiekty wpisane do rejestru zabytków (16 w gm. Dominowo, 10 w gm. Krzykosy, 29 w gm. Nowe Miasto, 75 w gm. Środa w tym 30 na terenie miasta i 24 w gm. Zaniemyśl). Na terenie miasta są to: układ urbanistyczny miasta z precyzyjnie wyznaczonymi granicami, czternaście domów, trzy kościoły i kaplice wraz z obiektami 
towarzyszącymi,  cmentarz z ogrodzeniem i bramami, ratusz, budynek organistówki (przy kolegiacie), plebania (probostwo kolegiackie), wieża ciśnień oraz park krajobrazowy (Źrenica).
mapa powiatu

Szczególną wartością historyczną wyróżniają się pałac w Winnej Górze (siedziba J.H. Dąbrowskiego), dom w stylu szwajcarskim na Wyspie Edwarda w Zaniemyślu, barokowy dwór modrzewiowy w Koszutach oraz XVIII wieczne domy w pierzei rynku średzkiego (tzw. domki senatorskie). W grupie obiektów sakralnych powiat zdobią romański kościół pw. NMP i św. Mikołaja w Gieczu, gotyckie kościoły w Środzie (bazylika kolegiacka), Dębnie i Nowym Mieście oraz barokowy kościół w Winnej Górze z kaplicą grobową bohatera hymnu. Warto wymienić także zespół kościołów drewnianych powiatu: w Mącznikach, Bagrowie, Murzynowie Kośc., Boguszynku, Śnieciskach i Gieczu. Powiat średzki może poszczycić się dwoma obiektami o znaczeniu ogólnopolskim: rezerwat archeologiczny w Gieczu i Średzka Kolej Powiatowa.

Przyroda wokół Środy >>
Szwajcaria Żerkowska >>
Wielkopolskie szlaki >>

Klimat

Miasto leży w strefie klimatu umiarkowanego z wzajemnym oddziaływaniem powietrza morskiego i kontynentalnego. Dominująca masą powierza jest polarno – morskie znad Atlantyku. Największy średnioroczny opad w lipcu wynosi 781 mm, a najmniejszy w lutym – 124 mm. Liczba dni słonecznych w roku przekracza 50, a pochmurnych mniejsza niż 130.

�roda

Geografia
Najwyższym wzniesieniem powiatu jest g. Górzno w gm. Dominowo (124,4 m n.p.m.), a najniższym rz. Warta opuszczająca teren powiatu z gminy ZaniemyŚl. (63,5 m n.p.m.). Sieć hydrologiczną powiatu w głównej mierze tworzą: Warta oraz dorzecze jej prawego dopływu - Moskawa. Spośród 9 jezior rynny kórnicko – zaniemyskich cztery leżą w powiecie średzkim. Największe z nich – Raczyńskie – ma powierzchnię 99,5 ha. Jezioro, o bardzo rozwiniętej turystyce jest głównym akwenem rekreacyjno – wypoczynkowego Zaniemyśla.

Geografia powiatu średzkiego >>

Symbole
Najbardziej rozpoznawalnym symbolem miasta jest widok XVIII wiecznych kamieniczek przy Starym Rynku, powszechnie kojarzonych z odbywanymi w mieście sejmikami ziemskimi oraz górującego nad nimi masywu gotyckiej kolegiaty, z charakterystyczną jagiellonowską attyką w zwieńczeniu wieży. Motyw ten stał się tematem przewodnim wielu znaków organizacji, instytucji i stowarzyszeń. Trzy inne, charakterystyczne symbole to: wieża ciśnień, wąskotorowy szlak Środa – Zaniemyśl i od 1997 roku jedyny w Polsce pomnik Jana Henryka Dąbrowskiego.
Fragment karty "Polonia Regnum" z atlasu "Atlas Maior" Joana Blaeua (1597-1673), wydanego  w Amsterdamie
w latach 1662-72.

Okolica
Środa to miasto sejmików szlacheckich I Rzeczypospolitej i centrum regionu gdzie rodziło się państwo Polskie z
Gieczem, Ostrowem Lednickim, Gnieznem i Poznaniem. W promieniu 50 km od miasta znajduje się połowa obiektów słynnego szlaku Piastowskiego. 12 km od granic miasta leży siedziba  bohatera hymnu J. H. Dąbrowskiego - Winna Góra, z pałacem i kościelną kryptą grobową generała. Na południe od miasta, mamy dziką dolinę rzeki Warty, dwa Parki Krajobrazowe, obszary Natura 2000 oraz tak ważne miejsca jak Ląd n. Wartą w wielkopolskiej pętli cysterskiej, położony w zaciszu Mickiewiczowski Śmiełów, z pałacem-muzeum poety, Żerków i Miłosław – z pierwszym w Polsce pomnikiem J. Słowackiego. Południowy zachód to rynna jezior kórnicko - zaniemyskich z turystycznym Zaniemyślem (grób z hr. Edwarda Raczyńskiego) i jednym z największych arcydzieł neogotyku angielskiego, zamkiem w Kórniku. Obok zamku stoi dom rodzinny Wisławy Szymborskiej. Nieco dalej znajduje się Wielkopolski Park Narodowy i Muzeum Narodowe Rolnictwa w Szreniawie. Wzdłuż Warty, na południe, to obszar Rogalińskiego Parku Krajobrazowego z Rogalinem Raczyńskich i prastarymi dębami, a dalej Park Krajobrazowy im. Dezyderego Chłapowskiego, obejmujący takie perły jak Racot, Kopaszewo i Turew. No i Poznań! Nieprzebrana kopalnia atrakcji krajoznawczych.
Z
e Środy wszędzie blisko!

Wielkopolskie szlaki >>
Rynna jezior >>
Okolica blizsza >>
regiony

logo strony domki senatorskie
domki senatorskie
XVIII wieczne domki senatorskie i górująca nad nimi kolegiata. Widok najczęściej kojarzony ze Środą.

kolegiata kolegiata
Średzka kolegiata od strony ul. Kolegiackiej Reprodukcja miedziorytu Passiniego przedstwiającego obrady sejmików ziemskich w Średzkiej kolegiacie.

ezlibris exlibris wieża ci�nień1
Exlibrisy dwóch wybitnych Średzkich regionalistów:
Franciszka Kosińskiego i Stanisława Rexa
Wieża ciśnień i stojący na jej tle pomnik Dąbrowskiego.

wšskotorówka Dšbrowski
Ze 120 kilometrowej wąskotorowej linii kolejowej, łączącej niegdyś Środę z Poznaniem,
do dziś pozostało turystyczne 14 kilometrowe połączenie ze Środy do Zaniemyśla.
Jedyny w Polsce pomnik
Jana Henryka Dąbrowskiego
.

Miasta partnerskie Środy i powiatu Średzkiego
Idea miast partnerskich narodziła się po II w. św., a jej szczegółny rozkwit nastąpił w ramach integracji europejskiej. Celem jest wymiana kulturowa, gospodarcza i informacyjna w zakresie poprawy jakości życia w miastach oraz tworzenia relacji społecznych i kulturowych. Środa jest miastem partnerskim dla czterech miast europejskich. Są to Vitre, we francuskiej Bretanii, Hennigsdorf w Brandendurgii w Niemczech, Mohylów Podolski w Obwodzie Winnickiem na ukrainie oraz Kralupy, w Kraju Środkowoczeskim w Czechach. Idąc śladem miast swoje siostrzane jednostki samorządowe mają również powiaty. Współpracę powiatową Środa prowadzi z Prościejowem, w Kraju Ołomunieckim w Czechach, Hoyerswerdą w Saksoni w Niemczech oraz La Capelle, w Picardii we Francji.
Vitre Henningsdorf Mohylow Podolski Kralupy
Vitré
miejscowość i gmina we Francji,
w regionie Bretania, w departamencie Ille-et-Vilaine.
Hennigsdorf
miasto we wschodnich Niemczech w kraju związkowym Brandenburgia, w powiecie Oberhavel, nad
rz. Hawelą
, przy granicy z Berlinem.
Mohylów Podolski
miasto w południowo zachodniej Ukrainie, stolica regionu w obwodzie winnickim, przy granicy z Mołdawią.
Kralupy

miasto w Czechach, w kraju Środkowoczeskim, nad rzeką Wełtawą.Współpraca powiatowa

Prosciejów Hoyerswerda La Capelle
ProŚciejów (czes. Prostějov)
miasto w 
Czechach, na Morawach, w kraju ołomunieckim, w zachodniej części historycznej krainy Haná
Hoyerswerda  – miasto w Niemczech, w północnej części kraju związkowego Saksonia, w okręgu administracyjnym Drezno, w powiecie Budziszyn,  ok. 40 km na południe od Chociebuża. La Capelle
Miasto, stolica gminy we Francji, w regionie Picardia, w departamencie Aisne

7 cudów powiatu średzkiego KKZS
7 cudów powiatu średzkiego >> Kanon Krajoznawczy Ziemi Średzkiej >>

CR

Strona Główna mapa strony Góra strony